Odločbe o letnem dopustu do konca marca

Do 31. marca je čas, da svoje zaposlene pisno obvestite o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. S tem obvestilom delavcu sporočite, kako je opredeljen njegov letni dopust oziroma, koliko dni letnega dopusta mu pripada.

Pri sestavi obvestila o odmeri letnega dopusta je potrebno upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), panožne kolektivne pogodbe, splošne akte delodajalca in delavčevo pogodbo o zaposlitvi.

V skladu z zakonom ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, četudi delavec dela skrajšan delovni čas. Minimalno število dni letnega dopusta pa je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Letni dopust se na podlagi zakona določa in izrablja v delovnih dneh. Kot dan letnega dopusta pa se šteje vsak dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.

Pravila izrabe letnega dopusta po ZDR:

– Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

– Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

– Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

– Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

– Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

– Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.

– Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

– Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

– Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

– Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.